Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Feest For Kids is een eenmanszaak, gevestigd te Etten-Leur, Hubertuslaan 50, 4871 LG, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer: 59686898

 

1. Definities

1) Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Feest For Kids wordt gesloten.

2) Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Feest For Kids.

 

2. Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Feest For Kids schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door de directie.

2) Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Aanbieding en acceptatie

1) Alle offertes en prijsopgaven door, of vanwege Feest For Kids gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door Feest For Kids schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2) Een aanbieding of offerte, gedaan door Feest For Kids, heeft een  geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Feest For Kids daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Feest For Kids anders aangeeft.

4) Een samengestelde prijsopgave verplicht Feest For Kids niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5) Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

1) Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant de door Feest For Kids toegestuurde offerte accepteert en/of het bestelformulier, ingevuld en voor akkoord ondertekend, retour stuurt, of anderszins, wanneer Feest For Kids de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

2) Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1) De contractant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, wanneer partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van contractant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Feest For Kids in overleg met de contractant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de contractant in rekening worden gebracht. Feest For Kids is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de contractant in rekening te brengen.

2) In afwijking van lid 1 zal Feest For Kids geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Feest For Kids kunnen worden toegerekend.

  

6. Annuleren of wijzigen van de opdracht

6.1 Reserveren, wijzigen en annuleren van Themakisten

Na reserveren van de verkleedkist ontvangt de contractant een bevestiging via e-mail. Een reservering kan kosteloos verplaatst worden naar een andere datum als die datum nog vrij is. Een verzoek tot wijziging van de datum kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Reserveringen kunnen tot drie weken voor de datum van de reservering kosteloos geannuleerd worden. Het reeds betaalde bedrag zal op een rekeningnummer naar keuze gerestitueerd worden. Indien later wordt geannuleerd is de contractant de helft van de huurkosten verschuldigd.

 

6.2 Annuleren Taarten & Cupcakes

Tot uiterlijk twee weken  van te voren kan de taart kosteloos geannuleerd worden per e-mail of telefoon. Bij annulering van de taartenopdracht binnen een week worden de eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht. Feest For Kids is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé aangelegenheden waardoor een taartopdracht niet door kan gaan wordt de contractant zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijkt Feest For Kids wat er eventueel geregeld kan worden. Bij vooruit betalen zal het bedrag terug gestort worden op het bankrekeningnummer van de contractant. Dit kan echter nooit het bedrag wat voor de taartopdracht is overeengekomen te boven gaan.

 

6.3 Bruidstaart

Bij bestelling van een bruidstaart wordt de volgende procedure gevolgd: na een  oriënterend gesprek waarin alles rondom de taart en smaken besproken wordt, zal Feest For Kids een offerte opmaken. Deze offerte wordt naar het bruidspaar toegezonden en als deze goedgekeurd wordt, eventueel na aanpassingen, ontstaat een overeenkomst.

Bij annulering van een bruidstaart na het goedkeuren van de offerte zullen er annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht. Tot drie maanden voor de uiteindelijke datum bedragen de annuleringskosten 25% van de totale kosten, tot twee maanden voor de bruiloft is dit 50% van de totale kosten, tot 1 maand voor de bruiloft is dit 75% van de totale kosten. In de laatste maand is annulering niet meer mogelijk.

Tot uiterlijk een maand voor de uiteindelijke (of leverings-) datum kunnen aanpassingen overlegd worden, hierna is het in geen geval mogelijk om nog aanpassingen door te voeren. Wanneer aanpassingen extra kosten te gevolge hebben, zullen deze doorberekend worden aan de contractant. Feest For Kids zal dit in voorkomende gevallen bespreken met de contractant alvorens de aanpassing definitief is.

 

6.4 Entertainment

Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever tot 30 dagen voor de uitvoerdatum geen kosten verschuldigd aan Feest For Kids.

Bij annulering meer dan 30 dagen voor de opdracht is men 50% van de afgesproken prijs verschuldigd aan Feest For Kids.

Bij annulering tussen de 30 dagen en 7 dagen  voor de opdracht is men 75% van de afgesproken prijs verschuldigd aan Feest For Kids.

In geval van annulering 7 dagen voor de opdracht is men 100% van de afgesproken prijs verschuldigd aan Feest For Kids.

  

7. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1) Feest For Kids voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2) Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Feest For Kids het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Feest For Kids verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3) Feest For Kids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met contractant zijn aangegaan.

4) Feest For Kids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer deze schade is ontstaan doordat Feest For Kids is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Feest For Kids kenbaar behoorde te zijn.

 

8. Overmacht

1) Feest For Kids is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2) Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

9. Prijzen

1) Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

2) Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

3) Binnen een straal van tien kilometer worden er geen reiskosten gerekend. Boven de tien kilometer enkele reis zijn de reiskosten €0,19 per kilometer.

 

10. Betalingsvoorwaarden

1) De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2) Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: Via betaling per bank of contant bij ophalen

3) Indien u kiest voor betalen per bank dan dient het volledige bedrag uiterlijk twee weken na leverdatum op de rekening bijgeschreven te zijn

4) Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5) Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Feest For Kids kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Feest For Kids een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6) Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet worden ontvangen, brengt Feest For Kids administratiekosten in rekening en wettelijke rente welke zal worden berekend vanaf het moment dat contractant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

Foto’s en ontwerpen van taarten en/of cupcakes, verkleedkisten of andere toebehoren door Feest For Kids gemaakt blijven eigendom van Feest For Kids, Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze door Feest For Kids gepubliceerd worden.

Indien Feest For Kids specifieke foto’s van een aan contractant geleverde dienst wil publiceren, waarbij betrokken personen herkenbaar in beeld worden gebracht, vraagt zij hiervoor eerst toestemming aan de contractant alvorens zij deze foto’s publiceert.

 

12. Aansprakelijkheid

1) Feest For Kids is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Feest For Kids weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Feest For Kids kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Feest For Kids of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Feest For Kids.

2) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Feest For Kids slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft als maximum de afgesproken waarde van de opdracht, zoals deze tussen partijen is overeengekomen.

Iedere aansprakelijkheid van Feest For Kids voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3) Contractant vrijwaart Feest For Kids voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Feest For Kids.

4) De contractant verstrekt Feest For Kids tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

5) Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Feest For Kids mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

6) Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan Feest For Kids. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Feest For Kids als gevolg daarvan lijdt.

7) In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke werking/uitvoering van diensten door derden en/of andere omstandigheden, die Feest For Kids niet heeft kunnen voorzien en waarop Feest For Kids geen invloed heeft, redelijkerwijze niet van Feest For Kids kan worden verlangd, is Feest For Kids gerechtigd de oplevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8) De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties

eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Feest For Kids van deze kosten.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Feest For Kids.

 

14. Klachten

1) Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken direct bij levering mondeling of binnen 2 dagen schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Feest For Kids vervalt.

2) Geringe niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, en/of afwerking, kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

3) Schade aan een taart ontstaan door seizoensomstandigheden zoals bv hoge/lage temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen tevens nimmer een grond tot reclame opleveren.

4) Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van contractant niet op.

5) Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat Feest For Kids  deze beschouwt als tijdig of terecht. Feest For Kids zal binnen een termijn van twee weken een onderbouwde reactie geven op de klacht.

6) Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zal Feest For Kids uitsluitend gehouden zijn de geleverde producten of diensten, waarop de reclame betrekking heeft, in overleg, voor onze rekening te vervangen, aan te passen of te vergoeden.

 

15. Wijziging van de voorwaarden

1) Feest For Kids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan  te vullen.

2) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3) Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Feest For Kids en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2) Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.  

Hits: 4061